top of page

PRIVACYVERKLARING TICKETBALIE

                                                      

 

Privacy Statement – Verwerking van persoonsgegevens 

 

Deze verklaring beschrijft hoe Ticketbalie BV, met maatschappelijke zetel te Frankrijklei 87, 2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0690.544.582, uw persoonsgegevens verwerkt in de context van haar activiteiten. 

 

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). 

 

De verwerkingen 

 

In de context van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden: 

 • Klantenbeheer (contractuele noodzaak) 

 • Identificatiegegevens  

 • Financiële bijzonderheden (betalingsgegevens)  

 • Persoonlijke kenmerken 

 • Lidmaatschappen (van de instellingen via dewelke u tickets aankoopt) 

 • Consumptiegewoonten 

 

De persoonsgegevens worden ofwel rechtstreeks bij u verkregen, ofwel via de producenten van de voorstelling die u wenst te bezoeken. 

 

 • Leveranciersbeheer (contractuele noodzaak) 

 • Identificatiegegevens 

 • Financiële bijzonderheden (betalingsgegevens) 

 • Opleiding en vorming 

 • Beroep en betrekking 

 

De persoonsgegevens worden aangevuld met persoonsgegevens verkregen uit publieke bronnen (b.v. uw website, sociale media, …). 

 

 • (Direct) marketing (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van ondernemen, dan wel toestemming waar van toepassing) 

 • Identificatiegegevens 

 • Persoonlijke kenmerken 

 • Consumptiegewoonten 

 • Beeldopnames 

 

 • Public relations (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van ondernemen) 

 • Identificatiegegevens 

 • Persoonlijke kenmerken 

 

De persoonsgegevens worden rechtstreeks verkregen of via contacten (private bronnen).  

 

 • De naleving van onze wettelijke verplichtingen (wettelijke verplichting) 

 • Identificatiegegevens 

 • Financiële bijzonderheden (betalingsgegevens) 

 

 • Klachten- en geschillenbeheer (gerechtvaardigd belang, nl. de opvolging van geschillen en de vrijheid van ondernemen) 

 • Identificatiegegevens 

 • Financiële bijzonderheden (betalingsgegevens) 

 

De juridische grondslag waarop wij ons beroepen is telkenmale aangegeven bij de verwerking.  

 

Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is beperkt tot: 

 

 • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de overeenkomst; 

 • Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de leveranciersrelatie; 

 • Direct marketing: 3 jaar na het laatste betekenisvolle contact; 

 • Geschillenbeheer: zo lang als nodig voor de opvolging van het geschil; 

 • De naleving van onze wettelijke verplichtingen: bewaring conform de wettelijke bewaartermijn. 

 

Voor klantenbeheer, direct marketing en public relations treden wij samen met Theater Elckerlyc VZW, Schenk een lach VZW en Theatertainment BV op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. We hebben onderling afspraken gemaakt waardoor u uw rechten ten aanzien van al deze partijen voor de betreffende verwerkingen in één beweging kan uitoefenen bij elk van de partijen. 

Bijkomende informatie met betrekking tot de ontvangers van uw persoonsgegevens 

 

Wij delen uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden met een beperkt aantal andere partijen: 

 

 • Wij delen uw persoonsgegevens met banken, verzekeringsmaatschappijen en andere partners voor het verrichten van betalingen. 

 • Wij delen uw persoonsgegevens met overheidsdiensten in de context van wettelijke verplichtingen. 

 • Wij delen uw persoonsgegevens met onze professionele raadgevers, advocaten en gerechtsdeurwaarders voor zover noodzakelijk voor hun bijstand. 

 • Wij kunnen eventueel een beroep doen op een aantal technische verwerkers, zoals b.v. hosting van website, bestanden en dossiers, mits de implementatie van de nodige verwerkingsovereenkomsten. 

 • Wij delen uw persoonsgegevens met de producent van de voorstelling waarvoor u tickets aankoopt, in het kader van de organisatie van het evenement en de opvolging van de ticketverkoop.  

 • Wij delen uw persoonsgegevens met de eigenaar/beheerder van de locatie waar het evenement waarvoor u tickets aankoopt plaatsvindt.  

 • Wij delen uw gegevens met onze verbonden ondernemingen, voor marketingdoeleinden en in het kader van de administratie van onze vennootschapsgroep.  

 

Beveiliging van de verwerkingen 

We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die wij verwerken. 

 

Geen enkel informatiesysteem kan 100% veiligheid garanderen. Wij streven ernaar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren. U heeft ook een belangrijke rol in de veiligheid van uw persoonsgegevens door o.a. uw accountgegevens vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen. 

Uw rechten 

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens: 

 

 • Het recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens; 

 • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan uw specifieke situatie; 

 • Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”); 

 • Het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken; 

 • Het recht op dataportabiliteit; 

 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (in België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit). 

 

De uitoefening van deze rechten kan onderworpen zijn aan wettelijke voorwaarden. Indien wij redelijke twijfel hebben omtrent uw identiteit, behouden wij ons het recht voor uw identiteit te controleren. 

 

Indien u een klacht wenst in te dienen, dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen, teneinde een snelle minnelijke oplossing te vinden. 

 

Voor de gezamenlijke verwerkingen kan u ervoor kiezen om uw rechten ten aanzien van alle betrokken partijen in één beweging uit te oefenen. Het volstaat daarvoor dit te melden aan ons. 

 

Hoe kan u ons contacteren? 

 

U kan steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens: 

 

Email: info@ticketbalie.be 

Adres: Frankrijklei 87, 2000 Antwerpen 

 

Wijzigingen 

 

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen, in welk geval wij de gewijzigde versie op onze website zullen publiceren. Gelieve op regelmatige basis deze privacyverklaring te bekijken, zodat u steeds over de meest recente versie beschikt. In geval van wezenlijke wijzigingen, die op u betrekking hebben, stellen wij u daarvan tevens per e-mail in kennis.   

bottom of page